សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

Job Announcement

We are looking for
1. គិលានុបដ្ឋាយិកា

2. វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសទូទៅ

3. វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសន្លាក់

4. អ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *