សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

ទំនាក់ទំនង

Loading...

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល រីជេណឺរេធីវ២១+

7.3 miles · #D22-23, Street 20BK, Borey One Park, Phnom Penh regenerative.clinic21@gmail.com

Phone :(+855)​ 095 666 990 / 069 766 990