សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

Doctor

វេជ្ជបណ្ឌិត រឿត ភក្រ្ត័ចន្ទ្រា
Dr. ROEUTH Pheakchantrea

ឯកទេសព្យាបាល

  1. Regenerative Medicine វេជ្ជសាស្ត្រកកើតថ្មី
  2. Nutrition របបអាហារសុខភាព
  3. Healthy Aging ពន្យារភាពចាស់