សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្លីនិកយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចជា៖

  1. វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកទូទៅ
  2. គិលានុបដ្ឋាយិកា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *